Marknaden för vård online-företag

Skriftlig fråga 2017/18:1064 av Niklas Karlsson (S)

Niklas Karlsson (S)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Så kallad vård online vinner snabbt popularitet och sprids över landet. För patienterna kan det upplevas som ett utmärkt sätt att öka tillgängligheten. Samtidigt riskerar denna vård att bli efterfrågestyrd snarare än ett komplement till primärvården och ske i strid med principer om behovsstyrning. Systemet riskerar att öka både sjukvårdskonsumtionen och kostnaderna. Kvalitet och patientsäkerhet äventyras. Sjukvårdens begränsade resurser styrs bort från exempelvis cancervård, akutsjukvård och en växande grupp multisjuka äldre med stora behov.

När marknadens logik får styra får man också marknadens resultat. Patienter blir kunder, och mindre problem som kanske egentligen inte kräver vård premieras för att vinsterna är snabba och enkla att nå.

I 3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen framgår följande:

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vilka risker ser ministern med den växande marknaden av vård online-företag, och på vilket sätt avser ministern att agera för att garantera effektiv resursanvändning och hög patientsäkerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-20 Överlämnad: 2018-03-20 Anmäld: 2018-03-21 Svarsdatum: 2018-03-28 Sista svarsdatum: 2018-03-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga