mångfald inom polisväsendet

Skriftlig fråga 2004/05:109 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 13 oktober

Fråga 2004/05:109

av Luciano Astudillo (s) till justitieminister Thomas Bodström om mångfald inom polisväsendet

I oktober 2003 gav Justitiedepartementet en utredare i uppdrag att undersöka möjligheterna att öka mångfalden inom poliskåren. Uppdraget innefattade bland annat en lägesbeskrivning om hur polisen arbetar för att underlätta rekryteringen av nya medarbetare med annan etnisk och kulturell bakgrund än den svenska. Utredaren fick också i uppdrag, med lägesbeskrivningen som utgångspunkt, att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet med att förbättra mångfalden inom poliskåren. Handlingsplanen skulle redovisas senast den 31 augusti 2004. Det är av stor vikt att poliskåren speglar befolkningen i dagens mångkulturella Sverige. De arbetsuppgifter polisen har är ofta svåra och ställer således höga krav på legitimitet och förankring hos alla delar av samhället. Polisens arbetet möjliggörs dessutom ofta av allmänhetens vilja att hjälpa till. För att detta ska fungera måste polisen åtnjuta en hög grad av förtroende bland allmänheten @ något som nås genom att olika grupper i samhället känner att de är representerade även inom poliskåren. Även om det gjorts en del framsteg på området återstår det mycket arbete. Regeringen måste aktivt arbeta för att anställda inom polisväsendet bättre representerar ett bredare urval ur befolkningen. Den handlingsplan som nu lämnats utgör ett viktigt steg i detta arbete.

Vilka initiativ avser justitieministern att vidta för att öka mångfalden bland anställda inom polisväsendet mot bakgrund av det förslag till handlingsplan som nu presenterats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-10-13 Anmäld: 2004-10-13 Besvarad: 2004-10-20 Svar anmält: 2004-10-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-10-20)