LOV i särskilt boende

Skriftlig fråga 2011/12:195 av Hallengren, Lena (S)

Hallengren, Lena (S)

den 30 november

Fråga

2011/12:195 LOV i särskilt boende

av Lena Hallengren (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Under förra mandatperioden infördes lagen om valfrihetssystem, LOV, som en frivillig möjlighet för kommuner och landsting som ville använda privata utförare utan att göra upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. I den senaste statsbudgeten för 2012 skriver dock regeringen: Senast 2014 bör alla kommuner i landet ha beslutat om valfrihet för den enskilde enligt LOV, annars bör tvingande lagstiftning övervägas. Regeringen följer därför noga processen med införandet av LOV i kommunerna. Innebörden av detta är att det som var frivilligt ska bli obligatoriskt för kommunerna.

För kommunernas äldreomsorg kan LOV användas inom hemtjänsten och när det gäller särskilt boende. På Kvalitetsmässan den 16 november uttalade dock Maria Larsson i en debatt att LOV passade bättre i hemtjänsten än när det gäller särskilt boende.

Mot bakgrund av att regeringen vill göra LOV obligatoriskt samtidigt som LOV uppenbarligen är mindre lämpad för särskilt boende vill jag ställa följande fråga till statsrådet Maria Larsson:

Har statsrådet för avsikt att ta fram en särskild lagstiftning för valfrihetssystem i särskilt boende?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-11-30 Anmäld: 2011-11-30 Besvarad: 2011-12-07 Svar anmält: 2011-12-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-07)