Lokalisering av huvudkontor och ledning för krismyndighet

Skriftlig fråga 2007/08:409 av Rådhström, Jan-Evert (m)

Rådhström, Jan-Evert (m)

den 4 december

Fråga

2007/08:409 Lokalisering av huvudkontor och ledning för krismyndighet

av Jan-Evert Rådhström (m)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

I betänkandet Alltid redo! (SOU 2007:31) som publicerades den 7 maj föreslås att Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar slås samman till en gemensam krismyndighet. Den nya sammanslagna myndigheten bör enligt utredaren få sitt huvudkontor och ledningsfunktion i Stockholm. Regeringen avser att återkomma till riksdagen bland annat i fråga om den nya myndighetens lokalisering under våren 2009. Förslaget att föra samman de tre myndigheterna är positivt då det öppnar för att arbetet när det gäller olyckor och kriser hålls samman på ett bättre sätt än vad som är fallet i dag. Vidare bör en sammanslagning kunna leda till ett bättre resursutnyttjande och kostnadseffektiviseringar. Den nya myndigheten kommer sannolikt att ha sin verksamhet spridd i olika delar av landet vilket innebär risker för att samordningen mellan kärnverksamheten och ledningen i den nya myndigheten kan bli problematisk. Tyngdpunkten och de främsta övervägandena för sammanslagningen av de tre myndigheterna bör därför rimligtvis ligga på Räddningsverkets verksamhet och funktionalitet. Räddningsverket med sitt huvudkontor i Karlstad är den myndighet som har det främsta operativa ansvaret vid kriser och olyckor och har därför det största behovet av en närhet mellan ledning och kärnverksamhet. Vidare skulle en lokalisering av ledningen för den nya myndigheten till Karlstad sannolikt medföra fördelar som lägre personalomsättning och billigare lokalhyror än om ledningen skulle lokaliseras i Stockholm.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet:

Är försvarsministern villig att verka för att ledningsfunktionen eller huvudkontoret för den nya myndigheten placeras i Karlstad?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-12-04 Anmäld: 2007-12-04 Besvarad: 2007-12-12 Svar anmält: 2007-12-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-12)