Likabehandling vid fördelning av skolpeng

Skriftlig fråga 2017/18:650 av Johan Hultberg (M)

Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Regeringen för en aktiv och medveten politik för att minska valfriheten och mångfalden inom svensk skola. Regeringen har precis enats med Vänsterpartiet om ett förslag om vinstbegränsning som snarare är ett förslag om vinstförbud och ett förslag som, om det skulle realiseras, kan slå ut åtta av tio fristående skolor och förskolor. Därmed skulle skolgången för tiotusentals barn och unga äventyras.

Möjligheten för de fristående aktörerna att göra överskott är avgörande för deras möjlighet att bygga och utveckla stabila verksamheter av hög kvalitet. Viktigt för de fristående aktörerna är också att behandlas likvärdigt av kommunerna. Det ska råda en sjyst konkurrens mellan de kommunala och de fristående skolorna, och då måste skolpengen fördelas på lika villkor. Skollagen är tydlig på denna punkt och föreskriver också att kommunernas beslut om skolpengar ska vara utformade så att de är möjliga att överklaga. Nu visar dock en rapport från Friskolornas riksförbund att så många som sex av tio kommuner gjorde fel i fjol när de fattade beslut om skolpeng. Detta beror förhoppningsvis på okunskap ute i kommunerna, men regeringen har här ett stort ansvar för att säkerställa att kunskapsnivån i kommunerna höjs så att likabehandlingsprincipen efterlevs.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Ekström:

 

Avser statsrådet och regeringen att ge Skolinspektionen i uppdrag att granska hur kommunerna lever upp till skollagen och likabehandlingsprincipen eller att vidta några åtgärder för att säkerställa att skolpengen fördelas rättssäkert och på lika villkor mellan kommunala och fristående skolor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-24 Överlämnad: 2018-01-24 Anmäld: 2018-01-25 Svarsdatum: 2018-01-31 Sista svarsdatum: 2018-01-31
Svar på skriftlig fråga