Larmnummer 116 000

Skriftlig fråga 2011/12:214 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 6 december

Fråga

2011/12:214 Larmnummer 116 000

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

FN:s barnrättskommitté har åter riktat kritik mot regeringen för brister i lagstiftningen. Sverige har inte ratificerat Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Inte heller har barnkonventionen införts som svensk lag. Internationella regler som Haagkonventionen med syftet att återföra bortrövade barn kan stärkas. Det kan handla både om barn som förts från Sverige utan vårdnadshavares medgivande och barn som förs till Sverige från ett annat land. Alla länder bör uppmanas att ansluta sig till Haagkonventionen, och det förebyggande arbetet med riskbedömningar kan utvecklas. Enligt det EU-beslut som togs för över fyra år sedan ska alla EU-länder införa ett larmnummer. Vi vet att bortförande av barn ofta är ett gränsöverskridande problem och att ett snabbt agerande ofta är avgörande för utgången av ett ärende. Tidsfristen för Sverige att införa ett larmnummer för saknade barn har gått ut och regeringen hänvisar till kostnaden. Enheten på UD är ansträngd och antalet konsulära ärenden tenderar att öka. Barnrättsfrågor borde ha prioritet, men Sverige är ett av de länder där ännu ingen svarar på numret 116 000.

Avser statsrådet Maria Larsson att mot bakgrund av det anförda ta initiativ för införande av larmnummer 116 000?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-12-06 Anmäld: 2011-12-06 Svar anmält: 2011-12-13 Besvarad: 2011-12-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-13)