Lärares arbetsbelastning

Skriftlig fråga 2019/20:659 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Att ha ett enhetligt nationellt prov för avstämning och inhämtande av kunskapsresultat hos våra elever är av stor vikt. De sker med jämna intervaller under skolåren och är en bra grund för att se trender och tendenser i riket i stort. Likväl ger de möjlighet till en ögonblicksbild i respektive skolklass som i sin tur kan stärka planering och resursfördelning i det fortsatta arbetet.

Dagens prov innebär dock en stor arbetsbelastning för de lärare som ansvarar för eleverna som genomför proven i respektive årskurs. Såväl genomförandet av delproven som efterarbetet är tidskrävande och blir en alltför stor del av lärarens arbete under perioderna för provskrivning.

Att modernisera provsystemet så att de delar som lämpar sig för det i stället kan göras digitalt med central rättning, alternativt utformas på ett sådant sätt att rättningen av ordinarie lärare går enkelt, snabbt och smidigt samt att frigöra maximal tid för lärarledd undervisning samtidigt som det viktiga avstämningsmomentet kvarstår är en viktig förbättring när det gäller såväl lärarnas arbetsbelastning som möjligheten att utvärdera elevernas kunskaper.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern och regeringen för att lätta på lärares arbetsbelastning genom digitala nationella prov för enhetlig och smidig rättning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-18 Överlämnad: 2019-12-19 Anmäld: 2019-12-20 Sista svarsdatum: 2020-01-02 Svarsdatum: 2020-01-10
Svar på skriftlig fråga