Lantmäteriets långa handläggningstider

Skriftlig fråga 2016/17:1801 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

De långa handläggningstiderna på Lantmäteriet är helt oacceptabla.

Men vid varje frågetillfälle hänvisar ansvariga statsråd till att man vidtagit åtgärder och att man följer lantmäteriets arbete med att minska handläggningstiderna. Ansvariga statsråd brukar också svara att det är en prioriterad fråga.

Men detta räcker inte. Problemet växer och många hör av sig med att de inte får sina förrättningar klara i tid och att det är oerhört långa handläggningstider. Detta måste  åtgärdas omgående. De långa handläggningstiderna stoppar upp utvecklingen, stoppar upp behovet av landets bostadsbyggnation, det stoppar upp nya fastighetsbildningar, avstyckningar av tomter och det hämmar utvecklingen i så väl tätorten som på landsbygden. Det stoppar också företagares möjligheter att utöka markområden och kunna bygga ut sina företag. Det hämmar företagsutveckling, jobb och tillväxt i hela landet.

 

Att inte en statlig myndighet kan klara sin uppgift och sitt ansvarsområde är mycket allvarligt. Det är också viktigt att alla våra myndigheter kan leverera beslut utan extremt långa handläggningstider

 

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson följande:

Vad har statsrådet gjort och vad avser statsrådet mer konkret göra för att komma tillrätta med det mycket allvarliga och tillväxthämmande problem som Lantmäteriets långa handläggningstider utgör?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-10 Överlämnad: 2017-08-14 Svarsdatum: 2017-08-28 Sista svarsdatum: 2017-08-28 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga