Lantmäteriets databaser

Skriftlig fråga 2004/05:1897 av Marcelind, Ragnwi (kd)

Marcelind, Ragnwi (kd)

den 17 juni

Fråga 2004/05:1897

av Ragnwi Marcelind (kd) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om Lantmäteriets databaser

För att skapa tillväxt och för att främja en hållbar utveckling är det nödvändigt att utnyttja all den potential som finns inom IT-området. Det kan bland annat ske genom att redan befintliga investeringar i till exempel databaser utnyttjas bättre. För detta krävs dock i vissa fall beslut av riksdag och regering, bland annat om Lantmäteriets roll och utveckling av de databaser som Lantmäteriet ansvarar för.

Regeringen gav år 2004 Lantmäteriet i uppdrag att upprätta en plan för ajourhållning och utveckling under de närmaste sex åren för de databaser som Lantmäteriet ansvarar för. Lantmäteriets förslag har under våren remissbehandlats. Däremot har regeringen inte förmått presentera den utlovade propositionen om Lantmäteriets framtida roll. Därmed saknas en tydlig plan för hur IT ska utvecklas inom lantmäteriområdet med uppföljningsbara mål och tydliga tidsangivelser. För användarna av Lantmäteriets databaser är det nödvändigt att få veta vilken kvalitet och vilket innehåll databaserna kommer att ha i fortsättningen. Särskilt som det i dag finns kvalitetsbrister i databaserna.

Mot bakgrund av att regeringen har flera viktiga frågor som rör Lantmäteriet under beredning, är det särskilt angeläget att besked i dessa frågor lämnas så snart som möjligt.

När avser samhällsbyggnadsministern att till riksdagen överlämna förslag beträffande Lantmäteriets framtida informationsförsörjning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-06-17 Anmäld: 2005-06-17 Besvarad: 2005-07-01 Svar anmält: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-07-01)