Länsstyrelsernas arbete med barnkonventionen

Skriftlig fråga 2007/08:1442 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 3 juli

Fråga

2007/08:1442 Länsstyrelsernas arbete med barnkonventionen

av Fredrik Lundh (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Barnombudsmannen skriver i rapporten Vilja och uthållighet – Barnkonventionen i länsstyrelserna 2007 att länsstyrelsernas arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter inte är så omfattande som det borde vara. Arbetet med barnkonventionen går enligt BO framåt, men i alldeles för långsam takt. Om arbetet inte snabbas på blir det svårt att nå den av regering och riksdag uppsatta nationella strategin för barnkonventionen, menar BO, och efterlyser uttalad vilja och styrning av regeringen genom regleringsbrev.

Endast nio av landets 21 länsstyrelser arbetar aktivt med att utveckla konsekvensanalyser av beslut som rör barn. De har tydliga skrivningar i sina styrdokument att de ska arbeta med barnperspektivet, och de har satsat på utbildning av personalen och regelbundna verksamhetsuppföljningar. Men fem länsstyrelser har varken fattat beslut om eller har skrivningar om hur de ska arbeta med barnkonventionen.

Även om det finns länsstyrelser som kommit långt i arbetet är det mycket otillfredsställande att situationen ser så olika ut i landet.

Mot den bakgrunden vill jag fråga socialministern vilka åtgärder han avser att vidta för att skynda på länsstyrelsernas arbete med barnkonventionen.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-07-03 Besvarad: 2008-07-16 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-16)