Länsstyrelse med huvudansvar för ställföreträdare

Skriftlig fråga 2017/18:565 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Under flera år har kritiken mot systemet med gode män, förvaltare och förordnade ställföreträdare varit ständigt återkommande. Vid tidigare diskussioner i civilutskottet har flera oppositionspartier lyft fram behovet av en ny utredning på området, utan att få något gehör från regeringspartierna.

I Riksrevisionens granskning RIR 2017:33 Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare – Statens bristande ansvar för samhällets mest utsatta är kritiken mot regeringens passivitet tydlig. I granskningen påtalas bland annat den totala brist på ansvar för tillsyn som i dag finns. Därför föreslås det i RIR 2017:33 att en utredning ska tillsättas för att utreda hur en central förvaltningsmyndighet kan inrättas med ansvar för tillsynen.

Då problemen och bristerna i dag är stora kräver dock situationen att insatser sätts in snabbare än vad en väl genomarbetad utredning kommer att leda till. I väntan på att en sådan utredning ska bli klar föreslås det därför i RIR 2017:33 att regeringen ska ge en av länsstyrelserna huvudansvar för att samordna tillsyn, utbildning, statistik, samt råd och stöd på regional nivå.

Med anledning av Riksrevisionens granskning RIR 2017:33 vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon och regeringen följande:

 

När kan en länsstyrelse förväntas få huvudansvar för samordnad tillsyn på området, och vilken av länsstyrelserna har regeringen för avsikt att välja?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-09 Överlämnad: 2018-01-10 Anmäld: 2018-01-16 Svarsdatum: 2018-01-17 Sista svarsdatum: 2018-01-17
Svar på skriftlig fråga