Långa handläggningstider för det statliga samfällighetsregistret

Skriftlig fråga 2018/19:502 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Det finns ca 26 000 samfälligheter i Sverige, och antalet fastigheter som ingår i en eller flera samfälligheter är över 1 miljon. Samfällighetsföreningar bildas i syfte att förvalta och underhålla en eller flera fastigheters gemensamhetsanläggningar eller rättigheter. Detta kan till exempel vara enskilda vägar, parkeringsplatser, grönområden, lekplatser, laddstolpar, bryggor och badplatser, data/TV.

Varje samfällighetsförening har ett organisationsnummer och är en juridisk person. Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen. Uppgifter om varje samfällighetsförening finns i Samfällighetsföreningsregistret (SFR) som förs av Lantmäteriet.

Förändringar vad gäller vilka fastigheter som ingår och vilka personer som valts att sitta i styrelsen sker ständigt. Nya uppgifter i registret ska enligt Lantmäteriets hemsida genast uppdateras när ett förhållande ändrats. 

Nu är den aktuella handläggningstiden hos Lantmäteriet 19 veckor, vilket inte överensstämmer med det mål på 4 veckor som Lantmäteriet själva har satt. Handläggningstiden kan jämföras med Bolagsverkets aktuella 
handläggningstider: elva dagar för registrering av ny förening och sju dagar för att ändra företrädare för förening.

De långa handläggningstiderna hos Lantmäteriet medför problem för samfällighetsföreningarna i deras kontakter med banker och myndigheter och för att till exempel hantera den mycket aktuella frågan om laddstolpar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Varför är det så stora skillnader i handläggningstid mellan två myndigheter som utför likartad handläggning av registerärenden, och vad görs för att minska Lantmäteriets handläggningstider i aktuella registerärenden till maximalt två veckor?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-04-04 Överlämnad: 2019-04-04 Anmäld: 2019-04-05 Sista svarsdatum: 2019-04-17 Svarsdatum: 2019-04-24
Svar på skriftlig fråga