Läkemedelsinformation för äldre

Skriftlig fråga 2008/09:899 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 5 maj

Fråga

2008/09:899 Läkemedelsinformation för äldre

av Jeppe Johnsson (m)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

För många äldre innebär läkemedel att de kan leva ett gott liv trots ohälsa. Läkemedelsanvändning är dock i många fall komplicerat och kan medföra hälsorisker. Bristande information i läkemedelsanvändningen leder ofta till såväl övermedicinering som onödiga kostnader för både den enskilde och samhället i stort.

Dessa problem konstaterades bland annat av Socialstyrelsen i mitten av 1990-talet. I lokala försöksprojekt har man sedan dess försökt motverka de potentiella problem felanvändning av läkemedel kan medföra. Inom ramarna för dessa analyseras och diskuteras patienters totala läkemedelsanvändning tillsammans med läkemedelskunniga. Enligt försökens utvärderingar har läkemedelsinformationen entydigt lett till positiva effekter såsom mindre läkemedelsbehov och minskade symtom. Dessutom sjönk läkemedelskostnaden i en studie med 1 400 kronor per vårdtagare. Kort sagt leder läkemedelsinformation för äldre ofta till oförändrat eller ökat välbefinnande och till en minskad läkemedelskostnad.

I dag genomförs läkemedelsgenomgångar i en handfull kommuner och landsting. Utfallen och attityderna kring dessa är mycket goda och tyder på att liknande resultat skulle kunna uppnås i övriga landet. Då kunskapen om dessa verksamheter är liten och oförankrad menar jag att frågan bör lyftas om läkemedelsinformation för äldre bör lyftas och diskuteras på ett högre plan.

Avser socialministern att vidta några åtgärder för att fler äldre ska få hjälp med sin läkemedelsanvändning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-05 Anmäld: 2009-05-06 Besvarad: 2009-05-08 Svar anmält: 2009-05-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-08)