Lagstiftningen mot droghandel

Skriftlig fråga 2016/17:299 av Jamal El-Haj (S)

Jamal El-Haj (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt de uppgifter jag inhämtat så är straffskalan för ringa narkotikabrott böter eller fängelse i högst sex månader. De regler som styr påföljden återfinns inte i narkotikastrafflagen utan i stället i brottsbalken. Enligt 29 kap. 1 § brottsbalken ska straff, med beaktande av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets straffvärde. Av rådande rättspraxis skulle framgå att den troligaste påföljden för ringa narkotikabrott är böter. Huvudregeln är då att böter döms ut i form av dagsböter. Antalet dagsböter bestäms med utgångspunkt i brottets straffvärde, och man kan utdöma minst 30 och högst 150 dagsböter. Vid bestämmande av brottets straffvärde tas hänsyn till bland annat försvårande och förmildrande omständigheter.

Varje vecka gör polisen i Malmö (och säkert på många andra orter) flera ingripanden mot droghandeln. Men i de flesta av fallen är de misstänkta tillbaka på gatan bara timmar senare eftersom brottet inte i dag anses så grovt så att anhållande och häktning kommer i fråga.

Källans förskola i Malmö flyttade ut i Folkets park på grund av påträngande och hotfull knarkförsäljning i området. Det är inte acceptabelt att en förskola ska känna sig tvingad att flytta sin verksamhet på grund av narkotikahandel. Sådant är ett tecken på att kriminella hotar att ta över ett område och göra det till ett territorium där de kriminellas, och inte det demokratiska samhällets, regler gäller.

Det behövs lagstiftning och straffskärpning som klassificerar narkotikaförsäljning på och kring daghem, skolor, fritidshem och fritidsgårdar som ett allvarligare brott. Det måste anses som en försvårande omständighet att narkotika och andra droger säljs till barn och unga samt i närheten av där barn och unga vistas i offentliga lokaler och/eller i offentlig verksamhet som barnomsorg eller annan omsorg, utbildning eller fritidsverksamhet. En möjlighet vore att betrakta försäljning i och kring sådana miljöer som grovt narkotikabrott eftersom det är av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka lagstiftningsåtgärder avser statsrådet att vidta för att hindra narkotika- och annan drogförsäljning i och kring miljöer där barn och unga vistas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-09 Överlämnad: 2016-11-10 Anmäld: 2016-11-11 Svarsdatum: 2016-11-16 Sista svarsdatum: 2016-11-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga