Lagförslag om eftersupning

Skriftlig fråga 2013/14:509 av Andersson, Anders (KD)

Andersson, Anders (KD)

den 20 mars

Fråga

2013/14:509 Lagförslag om eftersupning

av Anders Andersson (KD)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Frågan om straffansvar för eftersupning har varit en alkoholpolitisk fråga som debatterats vid åtskilliga tillfällen under årens lopp. Riksdagen har, på förslag från socialutskottet, beslutat att ge regeringen i uppdrag att utreda frågan och återkomma till riksdagen med förslag.

Justitiedepartementet tog under 2013 fram en departementspromemoria, Straffansvar för eftersupning (Ds 2013:28), och denna har därefter varit föremål för remissbehandling. Juridiska synpunkter har tidigare, och så även nu, varit en knäckfråga. Däremot har det ur trafiknykterhetssynpunkt varit klockrent att man efterfrågar och önskar en lagstiftning som är tydlig med att det finns ett straffansvar för eftersupning. Jag har fått information om att det finns tydliga remissyttranden – från Trafikverket och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, samt flera nykterhetsorganisationer – som vill se en ny och tydlig lagstiftning i syfte att förebygga och beivra trafikonykterhetshändelser. Jag hoppas att ministern delar ambitionen att på olika sätt förebygga de olyckor som tyvärr följer av alkoholkonsumtion i samband med trafik.

Min fråga till ministern är:

När kan vi se ett lagförslag för behandling i riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-20 Anmäld: 2014-03-20 Besvarad: 2014-03-25 Svar anmält: 2014-03-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-25)