Kvinnors behov av skydd

Skriftlig fråga 2006/07:1497 av Brodén, Anita (fp)

Brodén, Anita (fp)

den 20 juli

Fråga

2006/07:1497 Kvinnors behov av skydd

av Anita Brodén (fp)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Återigen har ett fall aktualiserats via medierna som rör avvisning av en kvinna som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Detta fall gäller en kvinna som kommer från den kurdiska delen av Irak. Situationen för kvinnorna i Irak har förvärrats avsevärt under de senaste åren och ett antal kvinnor har utsatts för mord eller annat våld, till exempel brännskadats. Färsk statistik från sjukhus i området bekräftar denna bild.

Våren 2006 trädde en lag i kraft som skulle innebära förbättrade möjligheter för förföljda kvinnor att få uppehållstillstånd med flyktingskäl. Även kvinnor som riskerar förföljelse inom familjesfären, om inte samhället kan ge skydd.

Det finns många kvinnor, bland annat även flera kända fall från Iran, som inte kommer att få skydd av det samhälle som de avvisas tillbaka till trots att de riskerar att utsättas för repressalier från familjen, till och med avrättning.

Riksdagen ansåg att det behövdes en särskild lag som gäller förföljelse på grund av kön på grund av kvinnors speciella utsatthet.

Då denna lag inte fungerar helt som det var tänkt är min fråga om statsrådet har för avsikt att se över lagen för att säkerställa att kvinnor inte avvisas då det föreligger risk för att de utsätts för förföljelse, förnedring och bestraffning.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-07-20 Besvarad: 2007-08-15 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-15)