kvinnor som arbetsskadas

Skriftlig fråga 1997/98:474 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1997/98:474 av Carina Hägg (s) till arbetsmarknadsministern om kvinnor som arbetsskadas

De flesta arbetsgivare har tecknat en s.k. trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Statliga anställda får liknande ersättningar genom avtal om ersättningar vid personskada, PSA. Som arbetsskada räknas skada till följd av olycksfall, våld eller misshandel i arbetet, annan skadlig inverkan på arbetet (arbetssjukdomar), smitta samt olycksfall vid färd till och från arbetet. Vid olycksfall som inträffar på väg till och från arbete och vid arbetssjukdom lämnar inte TFA ersättning för inkomstförlust. Om arbetsgivaren vållat skadan genom vårdslöshet enligt skadeståndslagen kan ersättning lämnas för hela inkomstförlusten. Ersättning för hela inkomstförlusten lämnas också om skadan åsamkats genom våld eller misshandel i arbetet och arbetsoförmågan varat minst åtta dagar. Från kvinnodominerade yrken kommer upprepade anmärkningar på regelverket inom arbetsskadeförsäkringen. För personalen inom arbetsområden som vård och omsorg anförs att nuvarande regler är utformade och uppbyggda efter en för avgränsad kunskap om arbetsskador. För att åstadkomma en önskvärd förändring räcker det inte att göra en översyn av effekterna av tidigare förändringar. Vidare bör beaktas att sjukvården vid bedömningar fortfarande gör olika bedömningar beroende på kön.

Min fråga till regeringen är hur arbetsmarknadsminister Margareta Winberg har lagt könsperspektiv på frågan om vad som kan klassas som arbetsskada.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-02-19 Besvarad: 1998-02-25 Anmäld: 1998-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga