Kvinnojoursverksamhet

Skriftlig fråga 2009/10:106 av Markström, Elisebeht (s)

Markström, Elisebeht (s)

den 20 oktober

Fråga

2009/10:106 Kvinnojoursverksamhet

av Elisebeht Markström (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Det förekommer att det i kommunala beslut motiveras att kvinnojoursverksamhet numera ska drivas i kommunal regi eller upphandlas med hänvisning till nya socialtjänstlagen 5 kap 11 §, det vill säga möjligheten för kommunerna att med föreningsbidrag låta en ideell kvinnojour utföra den hjälpande verksamheten har försvunnit. Motiveringen görs utifrån den aktuella kommunens tolkning av SOL 5 kap 11 § där det framgår att socialtjänsten särskilt ska beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld och andra övergrepp kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Själv finner jag inte att lagstiftningen eller förarbetena ger utrymme för denna snäva tolkning, vilken inte heller vore till gagn för kvinnojoursverksamheten.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av att det förekommer att kommunerna tolkar lagstiftningen i socialtjänstlagens 5 kap. 11 § på ett sådant sätt som redovisats ovan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-10-20 Anmäld: 2009-10-20 Besvarad: 2009-10-28 Svar anmält: 2009-11-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-28)