kvinnodiskriminering i utlänningslagen

Skriftlig fråga 1999/2000:924 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)

den 11 maj

Fråga 1999/2000:924

av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om kvinnodiskriminering i utlänningslagen

När bestämmelsen om skydd på grund av fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning infördes i utlänningslagen ansåg Vänsterpartiet att man i enlighet med UNHCR:s förslag i stället borde ha breddat Genèvekonventionens tolkning så att den också innefattar förföljelse på grund av kön eller genus och sexuell läggning. Det har visat sig att bestämmelsen tillämpats ytterst sällan, på några fall där det varit risk för könsstympning i Togo och på några homosexuella ifrån Östeuropa. Även om förföljelse är genusrelaterad är det i grunden förföljarens ideologi som bestämmer att människor som avviker från sin tilldelade genusroll ska förföljas. Kvinnor som fruktar förföljelse på grund av att de överskridit sociala normer förföljs inte på grund av att de är kvinnor utan på grund av att de vägrar att vara "riktiga" kvinnor. Kvinnor våldtas inte enbart därför att de är kvinnor, de våldtas för att fastslå eller återupprätta deras sociala underordning. Om en kvinna i Pakistan protesterar mot de s.k. hedersmorden eller kvinnor i Iran vägrar bära slöja, är detta uttryck för en politisk åsikt som kan leda till sådan förföljelse som avses i Genèvekonventionen. En annan konsekvens av att skapa en särskild skyddsbestämmelse, som i flera avseenden ger en sämre ställning än Genèvekonventionen, är att Sverige härigenom riskerar att bryta mot förbudet mot kvinnodiskriminering som vi i flera konventioner förbundit oss att följa.

Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet:

Avser regeringen att ta initiativ för att upphäva 3 kap. 3 § 3 utlänningslagen och i stället bredda tolkningen av Genèvekonventionen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-05-11 Besvarad: 2000-05-31 Anmäld: 2000-06-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-31)