Kronofogdens register

Skriftlig fråga 2007/08:79 av Hamilton, Carl B (fp)

Hamilton, Carl B (fp)

den 15 oktober

Fråga

2007/08:79 Kronofogdens register

av Carl B Hamilton (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

I en interpellation som finansministern och jag debatterade den 29 maj 2007 (2006/07:533) utlovade finansministern ändringar i lagen så att människor inte oförskyllt ska behöva hamna i kronofogdens register, med besvärliga och komplicerade ekonomiska och rättsliga konsekvenser för enskilda människor. Sålunda sade Anders Borg bland annat: ”Till att börja med vill jag säga att mitt intryck är att det faktiskt finns ett problem. Det är också riktigt att en framställning om lagändring kom in från Skatteverket för nästan exakt tre år sedan. Ingen ska behöva på felaktiga grunder figurera med uppgifter som leder till negativa konsekvenser. – – – Vi måste undersöka om något kan och bör göras för att förbättra det regelverk som styr kronofogdemyndighetens databaser. Frågan bereds nu inom Finansdepartementet med sikte på att i en nära framtid kunna ta ställning i frågan om eventuella lagstiftningsåtgärder.” Vidare sade statsrådet att ”vår bedömning är att det här problemet kan lösas, att de svårigheter man har diskuterat inte är oöverstigliga. – – – Vår bedömning är att det bör vara möjligt att hitta sådana lösningar och att vi inom en nära framtid ska ha kunnat lösa den här frågan. Den exakta lösningen vill jag dock återkomma med.” Två nyckelord i sammanhanget är löftet om åtgärd i ”nära framtid”. Vad innebär det? Den 29 maj 2007 definierade Anders Borg ”en nära framtid är så snabbt vi kan komma framåt, och vi skulle inte formulera oss på det sättet om vi inte i dag hade en klar bild av att det finns en tänkbar lösning. Det krävs ett visst ytterligare beredningsarbete men det finns ändå en tänkbar lösning på svårigheterna.”

Mot bakgrund av ovanstående problembeskrivning undrar jag:

När kommer finansministern att lägga fram förslag om ändrat rättsligt regelverk för kronofogdemyndighetens register?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-15 Anmäld: 2007-10-16 Besvarad: 2007-10-24 Svar anmält: 2007-10-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-24)