Kronofogdemyndigheten i förändring

Skriftlig fråga 2005/06:2134 av Engle, Kerstin (s)

Engle, Kerstin (s)

den 15 september

Fråga 2005/06:2134 av Kerstin Engle (s) till finansminister Pär Nuder (s)

Kronofogdemyndigheten i förändring

Riksdagens har beslutat i enlighet med regeringens förslag att de tio regionala kronofogdemyndigheterna ska avvecklas och en ny myndighet med rikstäckande verksamhet, benämnd Kronofogdemyndigheten, inrättas.

Utskottet uttalade följande i sitt betänkande: ”Vad gäller de farhågor som framförs i motion Sk28 om att risken för att omorganisationen skulle innebära att besluten fjärmas från den lokala eller regionala nivån anser utskottet att det även inom en rikstäckande myndighet finns stora möjligheter att delegera ansvar och befogenheter till lokal nivå. Det finns dock inte skäl att närmare reglera hur detta skall ske utan myndigheten bör själv ha rätt att bestämma sin inre organisation. Utgångspunkten är emellertid att reformen i sig inte skall leda till någon större förändring av antalet kontor eller andra enheter eller deras belägenhet. Med det anförda avstyrker utskottet även motion Sk28.” Utskottets uttalande är helt i linje med vad som framgår av propositionen.

En omorganisation pågår för fullt och signaler kommer nu att antalet kontor kommer att bli färre. Det talas om att 68 kontor ska blir 30@40 stycken. Det måste anses mycket tveksamt om detta är i linje med riksdagens och regeringens intentioner.

Kronofogdemyndighetens arbetsuppgifter kräver god kontakt med gäldenärerna vilket försvåras om antalet kontor kraftigt minskas.

Bedömer statsrådet att förändringarna inom kronofogdemyndigheten är i överensstämmelse med intentionerna i propositionen och avser han att vidta någon åtgärd med anledning av dessa?

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2006-09-15 Förfallen: 2006-09-19 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.