kriterier för havandeskapspenning

Skriftlig fråga 2000/01:391 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 6 december

Fråga 2000/01:391

av Lena Sandlin-Hedman (s) till statsrådet Ingela Thalén om kriterier för havandeskapspenning

En kvinna har enligt 3 kap 9 § lagen (1962:381) om allmän försäkring rätt till havandeskapspenning om havandeskapet har satt ned hennes förmåga att utföra uppgifterna i sitt förvärvsarbete med minst en fjärdedel och om hon inte kan omplaceras till annat mindre ansträngande arbete. Havandeskapspenning betalas tidigast från den 60:e dagen och längst t.o.m. den elfte dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Havandeskapspenning betalas ut med det belopp som motsvarar kvinnans sjukpenning.

Kriterierna för bedömning om en kvinna är berättigad till havandeskapspenning handlar främst om arbetets fysiska påfrestning, t.ex. tunga lyft, påfrestande ensidiga rörelser eller att hon måste stå en stor del av arbetstiden.

Dagens arbetsmarknad har inslag av nya påfrestande faktorer för en gravid kvinna. T.ex. så är arbeten ofta förknippade med en hög grad av stress, långa återkommande resor osv. Enligt min mening bör även sådana faktorer innefattas vid en bedömning av ansökan om havandeskapspenning.

Jag vill fråga statsrådet om hon är beredd att vidta några åtgärder för att modernisera kriterierna för bedömning av havandeskapspenning.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-12-07 Anmäld: 2000-12-12 Besvarad: 2000-12-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-12-13)