kristna minoriteters situation

Skriftlig fråga 2000/01:824 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 1 mars

Fråga 2000/01:824

av Carina Hägg (s) till utrikesminister Anna Lindh om kristna minoriteters situation

Under 1900-talet har vi kunnat följa en stor omfattning av utvandring av kristna minoriteter från flera länder. År 1941 utgjorde de kristna i Mellanöstern 24 % av befolkningen. Vid millennieskiftet var de endast 6,3 %, något som inte enbart har demografiska förklaringar. Av de 6,3 procenten är cirka hälften kopter. Från Egypten nås vi fortfarande av rapporter om övergrepp på kopter. De assyrisk/syrianska, armeniska, melkitiska och maronitiska kyrkorna har numera lika många eller fler medlemmar utanför hemlandet som inom dess gränser. Immigrationen utgör ett stort problem för de orientaliska kyrkorna, för individerna som berörs men även för omvärlden. Vi kan se hur ett urgammalt kristet kulturarv slås i spillror.

Möjligheter till utbildning, social trygghet och arbete har betydelse för de kristnas beslut att emigrera. Men när man följer de kristnas nutidshistoria så finner man även massakrer, mord, våldtäkt, misshandel, förföljelse och hot. Frågor om mänskliga rättigheter tar Sveriges regering regelbundet upp vid dialoger med företrädare för berörda länder och även på andra sätt. Men de kristna minoriteternas situation måste börja uppmärksammas på ett mer strukturerat och samlat sätt från Sveriges och EU:s sida om situationen för utsatta kristna minoriteter ska kunna förbättras.

Min fråga till utrikesminister Anna Lindh är vad ministern vidtagit för åtgärder för att uppmärksamma frågan om de olika östliga kyrkorna och situationen för dess medlemmar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-03-01 Anmäld: 2001-03-06 Besvarad: 2001-03-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-03-09)