Kontantdirektiv till bankerna

Skriftlig fråga 2018/19:143 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Den parlamentariskt sammansatta Riksbankskommittén överlämnade i juni sitt betänkande Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42). En enig kommitté, med representanter från alla riksdagspartier, föreslår i betänkandet att vissa större banker ska vara skyldiga att tillhandahålla kontantuttag och dagskassehantering i en sådan utsträckning att det finns en rimlig tillgång till dessa tjänster i hela Sverige.

Utvecklingen av tillgången till kontanter i samhället bör ske under kontrollerade former så att allmänhetens och samhällets behov av kontanter tillgodoses. Kraven på rimlig tillgång innebär att runt 99 av 100 svenskar ska ha högst 25 kilometer till närmaste plats för såväl kontantuttag som dagskassehantering. Med kommitténs förslag kommer de stora bankerna att tvingas att ta sitt ansvar gentemot sina kunder och samhället när det gäller tillgången. Utformningen av de föreslagna kraven ska stimulera samarbete.

Befintliga statliga insatser för att främja tillgången till grundläggande betaltjänster, med bland annat bevakning och stöd till betaltjänstombud i glesbygd, kompletterar lagkraven, men kommittén bedömer att insatserna behöver intensifieras. Kommittén bedömer vidare att Riksbanken i lag bör ges ett övergripande ansvar för kontanthanteringen i samhället.

Kommitténs förslag knyter väl an till avsnittet ”Hela Sverige ska växa” i januariavtalet. Kommitténs förslag bedöms främst gynna människor, föreningar och företag i glesbygd. Vidare gynnas vissa äldre, nyanlända och personer med funktionsvariationer, då många i dessa grupper har problem med digitala betalningar. Genom de föreslagna kraven bedöms också risken minska för att kontantinfrastrukturen bryter samman i delar av landet.

Försvarsberedningens rapport Motståndskraft. Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 tar också upp kontantfrågan. Den skriver: ”Beredningen understryker att Sveriges befolkning måste ha förutsättningar att upprätthålla grundläggande ekonomiska transaktionsmöjligheter genom tillgång till kontanter, alternativa betalningsmedel eller någon form av statliga krediter.”

Jag vill fråga statsrådet Per Bolund:

 

Tänker statsrådet följa Riksbankskommitténs och januariöverenskommelsens intentioner och verka för att ett förslag ska lämnas till riksdagen om att större banker ska tvingas att tillhandahålla kontantuttag och dagskassehantering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-05 Överlämnad: 2019-02-05 Anmäld: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga