Konsekvenser av striden om förhandlingsregleringen av elnätsföretagens intäktsramar

Skriftlig fråga 2013/14:200 av Nilsson, Ingemar (S)

Nilsson, Ingemar (S)

den 13 december

Fråga

2013/14:200 Konsekvenser av striden om förhandlingsregleringen av elnätsföretagens intäktsramar

av Ingemar Nilsson (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Elnäten i Sverige är ett naturligt monopol. På grund av detta krävs ett tydligt regelverk för hur prissättningen av elnäten ska redovisas för kunden.

Ansvarig myndighet för regelverkets utformning och för tillsynen av dess efterlevnad är Energimarknadsinspektionen. Från och med perioden 2012–2015 gäller förhandsreglering av nätbolagens intäktsram. Delar av regelverket har överklagats i domstol, förvaltningsrätten. De delar som överklagats är främst den så kallade övergångsregeln och den nivå för beräkning av kalkylränta som fastställts enligt den så kallade WACC-modellen.

Rättsprocessen tar tid och riskerar att försena viktiga investeringar i det svenska elnätet, ett elnät som är en viktig infrastruktur för att klara hög leveranssäkerhet och som behöver teknisk utveckling för att möjliggöra många av de energi- och klimatmål som Sverige har. I nuläget vet vi också att flera nätägare överväger att sälja sina nätbolag av affärsstrategiska skäl, enligt uppgift. Det innebär att nya aktörer behöver komma in på elnätsmarknaden i Sverige. Elnät är dessutom en kapitalintensiv verksamhet med lång investeringshorisont, vilket förutsätter tydliga villkor och regler.

Jag vill därför fråga statsrådet Anna-Karin Hatt:

Vilken påverkan på investeringsnivån i det svenska elnätet anser statsrådet att de oklarheter som striden om förhandsregleringens regelverk lett till har?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-12-13 Anmäld: 2013-12-13 Besvarad: 2013-12-19 Svar anmält: 2013-12-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-19)