konkurrensutsättning av LSS-verksamhet

Skriftlig fråga 1999/2000:1058 av Hietala Nordlund, Barbro (s)

Hietala Nordlund, Barbro (s)

den 31 maj

Fråga 1999/2000:1058

av Barbro Hietala Nordlund (s) till socialminister Lars Engqvist om konkurrensutsättning av LSS-verksamhet

I flera kommuner genomförs nu konkurrensutsättning och privatisering av verksamheter för bl.a. personer med utvecklingsstörning i en snabb takt, vilket skapar stor oro bland brukarna. Det handlar exempelvis om personalbemanningen i gruppbostäder och om daglig verksamhet. Konkurrensutsättningen har på sina håll lett till att omvårdnaden i gruppbostaden inte längre ges utifrån enskildas behov, utan i enlighet med vad som överenskommits i upphandlingsförfarandet. Ett annat problem är kontraktstiden för entreprenader, vilken normalt är endast tre år. Personer med utvecklingsstörning är i stort behov av kontinuitet. Kravet på kontinuitet betonas i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

LSS betonar även den enskildes rätt till självbestämmande och inflytande. Det borde därför vara en självklarhet att den enskilde kan tacka nej till att insatser man erhållit blir föremål för konkurrensutsättning. Ett sådant förtydligande behövs i LSS.

I LSS föreskrivs att enskild LSS-verksamhet inte får bedrivas utan tillstånd av länsstyrelsen. Tillståndsprövningen är viktig, eftersom den innebär en kontroll av att den enskilda verksamheten uppfyller de kvalitetskrav som finns i LSS. Ett par länsstyrelser i landet hävdar dock att bestämmelsen om tillståndsplikt inte gäller entreprenader. Många privata LSS-verksamheter startas därför i dag utan denna kontroll.

Jag vill fråga socialministern:

Är ministern beredd att ta initiativ till förtydliganden i LSS med innebörd att den enskilde har rätt att tacka nej till att de insatser man erhållit konkurrensutsätts och att länsstyrelsens tillståndsprövning av enskild verksamhet även omfattar entreprenader?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-05-31 Anmäld: 2000-06-06 Besvarad: 2000-06-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-06-14)