Komplettering av signalspaningslagen

Skriftlig fråga 2008/09:392 av Grape, Ulf (m)

Grape, Ulf (m)

den 12 december

Fråga

2008/09:392 Komplettering av signalspaningslagen

av Ulf Grape (m)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Hotbilden mot Sverige handlar inte längre om någon invasionsrisk från annan stat. Hoten kommer i stället från sönderfallande stater och regionala konflikter, terrorism och hot om spridning av massförstörelsevapen.

Det handlar också om IT-attacker som utförs i syfte att förlama delar av eller hela samhällen. Vi har därför ett behov av att i möjligaste mån få vetskap om och förhindra sådana hot. I och med dessa hot finns ett fortsatt behov av en väl fungerande underrättelseverksamhet. Sverige har signalspanat sedan andra världskriget. Tidigare skedde nästan all kommunikation i etern. I dag beräknas 95 procent gå genom kabel. Bevakning av denna kommunikation har varit helt oreglerad.

I samband med att riksdagen i juni i år antog lagen om signalspaning bad riksdagen även om integritetsstärkande kompletteringar. Därför har 15 punkter som stärker skyddet av den personliga integriteten också tagits fram, vilka exempelvis inkluderar att tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol, att FRA bara ska få tillgång till de trafikstråk som domstolen bestämmer samt att det tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige. Dessa 15 punkter beslutades om under hösten men har ej ännu trätt i kraft.

Vilken tidsplan har statsrådet för kompletteringarna av signalspaningslagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2008-12-12 Inlämnad: 2008-12-12 Svar anmält: 2008-12-17 Besvarad: 2008-12-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-17)