Komplettering av remissvar

Skriftlig fråga 2019/20:983 av Per Söderlund (SD)

Per Söderlund (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I promemorian Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2) finns information om hur och varför remisser sänds ut. I promemorian anges att myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remisser. Respektive myndighet avgör om den har några synpunkter att framföra i sitt svar. Om det efter remisstidens utgång finns myndigheter vilka uppmanats att uttala sig men inte gjort det kan en rundringning förberedas till ifrågavarande remissinstanser.

Av promemorian framkommer även att inget hinder föreligger om ett remissvar kommit in efter remisstidens utgång. Hinder föreligger inte heller för att i efterhand komplettera ett remissvar.

I propositionen Reglering av vapenmagasin (2019/20:58) blev Polismyndigheten ombedd att komma in med en komplettering efter remisstidens utgång.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

På vilken grund ombads Polismyndigheten att komplettera sitt remissvar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-18 Överlämnad: 2020-02-19 Anmäld: 2020-02-20 Svarsdatum: 2020-02-26 Sista svarsdatum: 2020-02-26
Svar på skriftlig fråga