Kompetensflykt inom järnvägssektorn

Skriftlig fråga 2019/20:53 av Patrik Jönsson (SD)

Patrik Jönsson (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

För ett par veckor sedan blev vår grupp i trafikutskottet kontaktad av nio firmor som utför arbete inom järnvägssektorn åt entreprenörer som har kontrakt med Trafikverket, bland andra Infranord. Dessa firmor har ca 600 av branschens ca 5 000 järnvägstekniker anställda hos sig. Företrädarna för dessa firmor hade nyligen fått besked om att flera av deras pågående arbeten skulle avbrytas med kort varsel men utan motivering. Sannolikt kan detta härledas till en överskriden budget, vilket framgår i regeringens budgetproposition för 2020, utgiftsområde 22 s. 77, där vidmakthållande järnväg budgeterats till 9 319 533 000 kronor för 2019 men prognostiseras till 10 052 071 000 kronor. Således ett överskridande av budget enligt prognos med hela 732 538 miljoner kronor. Samtidigt redovisas ett prognostiserat överskott i budgeten för vidmakthållande väg på 796 920 miljoner kronor.

Innebörden av att projekt avslutats med kort varsel, så kort som tio dagar, utan att fullföljas har blivit att många järnvägstekniker har varslats och att viktigt underhåll nu avslutats utan färdigställning. Åtgärder som sliperbyten, neutralisering av spår, besiktningsåtgärder, yttersträngsbyten med mera kommer att skjutas upp, och risken för hastighetsnedsättning blir överhängande. Tider i spår, vilket kräver planering i god tid, kommer inte heller att utnyttjas. Risken för att anställda järnvägstekniker med lång erfarenhet och hög kompetens flyr branschen för att söka andra jobb är också hög. Detta går stick i stäv med de fagra orden från regeringen om att satsa på järnvägsunderhållet.

Då över 200 anställda redan i september varslats om uppsägning föreligger det stor risk att branschen tappar nödvändig kompetens och därmed inte klarar av att genomföra framtida arbeten när den budgeterade förstärkningen för järnvägsunderhåll kommer 2020 och framför allt 2021. Branschen lider redan av svårigheter att få tag i yrkeskompetent folk, och uppsägningarna kan förstärka denna brist då risk föreligger att uppsagda söker sig till andra yrkesområden.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth lyder därför:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att se till att yrkeserfarna järnvägstekniker inte flyr från järnvägsbranschen när projekterade arbeten sägs upp under kontraktstiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-25 Överlämnad: 2019-09-26 Anmäld: 2019-09-27 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02
Svar på skriftlig fråga