Kommunernas inflytande vid vindkraftsetableringar

Skriftlig fråga 2017/18:1130 av Magnus Oscarsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

I juni 2016 gav regeringen Energimyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag att se över den lag som möjliggör för kommuner att säga nej till vindkraftsetableringar, och föreslå åtgärder.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket föreslog i juni 2017 att kommunerna inte längre ska ha rätt att säga nej till vindkraftsetableringar, även kallat kommunalt veto mot vindkraft. Myndigheterna föreslår att kommunal tillstyrkan i miljöbalken 16 kap 4 § tas bort.

Remisstiden för förslaget gick ut den 15 december 2017. Sveriges kommuner och landsting (SKL) är oroade över förslaget och menar att det innebär en kraftig begränsning av både kommunernas och medborgarnas inflytande över vad som byggs lokalt. Kommunerna blir bara en remissinstans bland många andra. Det är en oacceptabel urholkning av självstyret, särskilt eftersom myndigheterna inte kan påvisa att förslaget leder till några faktiska skillnader för vindkraftsutbyggnaden.

Nu när de olika remissvaren kommit in till regeringen finns det anledning att fråga vilken väg som regeringen kommer att välja.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Avser ministern och regeringen att lägga fram förslag om att miljöbalken 16 kap. 4 § ska upphävas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-29 Överlämnad: 2018-03-29 Anmäld: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-11 Sista svarsdatum: 2018-04-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga