kommunernas bidrag till fristående skolor

Skriftlig fråga 1999/2000:1004 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 23 maj

Fråga 1999/2000:1004

av Ulla-Britt Hagström (kd) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kommunernas bidrag till fristående skolor

I samband med 1991 års skattereform fick kommuner och landsting rätt att göra avdrag för all ingående mervärdesskatt. Syftet var att utjämna momsens konkurrenssnedvridande effekter vid val mellan arbete i egen respektive extern regi. Också inom de momsfria områdena infördes ett särskilt statsbidrag till kommuner m.fl. för att täcka de indirekta kostnader för mervärdesskatt som uppkommer vid upphandling och bidragsgivning. Detta berör områdena sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning. Bidraget bygger på en uppskattning av den dolda kostnaden för mervärdesskatt och uppgår till 6 %.

De fristående skolornas verksamhetsform innebär att de är momspliktiga. Till skillnad från kommunerna får de inte göra avdrag för sina momskostnader. Eftersom kommunens kostnader för moms inte ingår i kostnadsredovisningen, beräknas bidraget på ett kostnadsunderlag som är exklusive moms. Det har framkommit att vissa kommuner nu är beredda att sänka bidraget till fristående skolor med omkring 6 %. Jag vill därför med anledning av det anförda ställa följande fråga till statsrådet Ingegerd Wärnersson:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att fristående skolor också i fortsättningen ska få ersättning för momskostnader som uppkommer vid bidragsgivning eller upphandling?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-05-25 Anmäld: 2000-05-30 Besvarad: 2000-06-08
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-06-08)