kommunerna och handikappreformen

Skriftlig fråga 1997/98:964 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)
Fråga 1997/98:964 av Sonja Fransson (s) till justitieministern om kommunerna och handikappreformen

den 29 juli

1994 års handikappreform innebar att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft. Ett av motiven till LSS var att befintlig lagstiftning inte var tillräcklig för att skapa jämlika levnadsvillkor för personer med funktionshinder. LSS är en rättighetslag som innebär att enskilda personer med funktionshinder har möjlighet att överklaga kommunens beslut om stödinsatser. Nu visar det sig emellertid att flera kommuner i landet vägrat verkställa de beslut som tagits i domstolarna med anledning av sådana överklaganden.

Det här är mycket upprörande och helt oacceptabelt av två viktiga skäl. Den enskilda medborgaren som kämpat för sin rätt till ett värdigt och jämlikt liv och fått rätt i domstolen får trots detta inte sitt behov av stöd tillgodosett. För det andra därför att de berörda kommunerna visat en så uppseendeväckande brist för respekt för lag och domstol att det försvagar tilltron till hela rättssystemet i landet.

Flera olika förslag har lagts fram för att komma till rätta med problemet, bl.a. har Socialstyrelsen föreslagit att den enskilde skall hållas skadeslös om kommunen inte i tid genomfört vad domstolen ålagt dem. Handikappombudsmannen (HO) har föreslagit sanktioner gentemot kommuner som inte verkställer gynnande domar.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att få kommunerna att respektera lagarna och därmed undanröja lagtrots?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-07-29 Anmäld: 1998-08-03 Besvarad: 1998-08-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.