Kommunallagen, kommunala bolag och bostadsrättskrediter

Skriftlig fråga 2007/08:105 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 17 oktober

Fråga

2007/08:105 Kommunallagen, kommunala bolag och bostadsrättskrediter

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Det kommunalägda Örebro Bostäder går i borgen för den som behöver låna men inte har någon egen säkerhet. Genom den så kallade ÖBO-modellen ska hyresrätt bli bostadsrätt. ÖBO garanterar lånen och har lägenheten som pant. Lägenheten i den nya bostadsrättsföreningen kan sedan säljas till det värde som köparen, marknaden, är villig att betala. Skulle det visa sig att lägenhet inte kan säljas om vederbörande vill flytta ger ÖBO en återköpsgaranti. Det innebär att ÖBO köper tillbaka lägenheten under en tioårsperiod. Säljaren får tillbaka sin insats minus en normal amortering, avbetalning, det vill säga 1 procent om året.

Enligt kommunallagen 2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter 2 § ska kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Enligt 3 § får kommuner och landsting inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det.

ÖBO går i borgen för vissa kommunmedlemmar utan sakliga skäl och beslutet att uppträda som bank åt vissa kommunmedlemmar måste ses som ett ekonomiskt risktagande som är till nackdel för kommunmedlemmarna generellt.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att hävda kommunallagen mot kommuner vars helägda kommunala bolag bryter mot sina ägardirektiv vilka ska vara i samklang med kommunallagens intentioner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-17 Anmäld: 2007-10-17 Besvarad: 2007-10-24 Svar anmält: 2007-10-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-24)