kommunala ambulanstransporter

Skriftlig fråga 2003/04:623 av Härstedt, Kent (s)

Härstedt, Kent (s)

den 26 januari

Fråga 2003/04:623

av Kent Härstedt (s) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunala ambulanstransporter

Helsingborgs stad har utfört ambulansverksamhet sedan 1906. Under 2003 har staden tillsammans med sju kommuner i nordvästra Skåne beslutat att bilda ett gemensamt aktiebolag för ambulansverksamhet, då flera kommuner inte har tillräckligt befolkningsunderlag för att tillhandahålla en sådan tjänst enskilt. Men en dom av Regeringsrätten i december 2003 kommer i praktiken att göra det omöjligt för bolaget att delta i Region Skånes upphandling av dessa tjänster @ trots ett väl fungerande system understött av nästan hundra års erfarenhet. Ett liknande problem återfinns också i Malmö kommun. Beslutet bygger på ställningstagandet att kommunen överträder den kommunala kompetensen eftersom verksamhet bedrivs utanför kommunens område. Lokaliseringsprincipen innebär att den verksamhet som en kommun bedriver ska ha en anknytning till det egna geografiska området eller till de egna medlemmarna. Enligt 6 § hälso- och sjukvårdslagen svarar landstinget för att det finns en ändamålsenlig organisation för ambulanstransporter. Enligt lagens 3 § tredje stycket får landstingen sluta avtal med någon annan för att utföra de uppgifter som landstinget enligt lagen ska svara för @ men, vilket blir tydligt i fallet med Helsingborg, ger lokaliseringsprincipen i praktiken bara privata företag rätten att delta i en sådan upphandling. Effekten i detta fall blir att en väl fungerande organisation inte får fortsätta sin verksamhet samt utesluts från upphandling, vilket i sig påverkar konkurrensförhållandena negativt.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att göra det möjligt för kommuner att delta i upphandling av ambulanstransporter på lika villkor som privata företag i fall där transporterna sker utanför kommunens geografiska område?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-01-26 Anmäld: 2004-01-27 Besvarad: 2004-02-04 Svar anmält: 2004-02-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-02-04)