Kommunal samverkan

Skriftlig fråga 2009/10:207 av Lövendahl, Torbjörn (s)

Lövendahl, Torbjörn (s)

den 18 november

Fråga

2009/10:207 Kommunal samverkan

av Torbjörn Lövendahl (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Kommunal samverkan har stor betydelse för många kommuner. Detta upplever jag inte minst i min dagliga gärning som oppositionsråd i Staffanstorps kommun. Min personliga erfarenhet är att det oftast inte finns partiskiljaktigheter i detta på det lokala planet. I regeringens proposition 2008/09:21 om kommunala kompetensfrågor med mera bedömde regeringen att någon generell regel för interkommunala avtal inte bör införas. De identifierade nackdelarna för att införa generella bestämmelser om interkommunala avtal har jag respekt för.

Men i den dagliga kommunala verksamheten kan det te sig märkligt att avtal inte är möjligt. I min hemkommun vill vi tillsammans med en närliggande kommun samverka kring stöd- och servicetjänster som IT‑, ekonomi- och personaladministration. Politiskt är vi överens om att detta borde lösas i avtalsform mellan kommunerna, då dessa frågor av administrationskaraktär mycket sällan är partiskiljande. Avtalet kan i stället följas upp genom informella politiska möten någon eller några gånger per år. Då visar det sig vid den juridiska beredningen att vi måste inrätta en för ändamålet särskild kommunal nämnd mellan kommunerna. Det är knappast önskvärt för någon.

Regeringen anger i propositionen, med hänvisning till förenligheten med reglerna om offentlig upphandling, att frågan om utvidgade möjligheter till fördjupad samverkan bör utredas ytterligare.

Min fråga till statsrådet Mats Odell är därför:

Vilka initiativ har statsrådet tagit till en sådan utredning, och om så har skett, när kan vi ta del av denna utredning och eventuell kommande proposition?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-11-18 Anmäld: 2009-11-18 Besvarad: 2009-11-25 Svar anmält: 2009-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-25)