Klorblekning

Skriftlig fråga 2013/14:683 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Miljöminister Lena Ek (C)

 

Förekomst av oförstörbara gifter i miljön har länge varit ett stort problem och hotade på 1960- och 1970-talen örn och säl och därigenom också hela Östersjöns ekosystem. Detta har slagit särskilt hårt mot Östersjön på grund av ekosystemets isolerade funktion och stora bestånd av fettrika fiskar som strömming och skarpsill, som lagrar gifterna.

Den pågående övergödningen har inneburit mer fisk av denna typ och en ökad ackumulation av gifter totalt sett. Dioxiner och dioxinlika ämnen tillhör de giftigaste i världen. Dessa ämnen, som oftast produceras som en oönskad biprodukt, är därför i princip förbjudna att släppa ut i miljön.

Massaindustrins klorblekning utgjorde tidigare huvudkällan till utsläppen och efter miljödebatt tog industrin på svenskt initiativ fram klorfria blekmetoder, som drastiskt minskade utsläppen. Denna förändring lyfts ofta fram som det mest lyckade exemplet på hur samspelet mellan brukare och industri leder till stora miljöförbättringar.

Halterna av dessa gifter i främst Östersjön är fortfarande alldeles för höga. Fet fisk från Östersjön får därför inte exporteras eller ges till grisar och kycklingar. Det är därför allvarligt att Södra Skogsägarna nu begär tillstånd att återgå till klorblekning om än i en modifierad version med lägre utsläpp. Detta är i första hand aktuellt för Värö Bruk på västkusten men kommer – om tillstånd ges – att kunna bli aktuellt också för Mörrums bruk och Mönsterås bruk i Östersjön.

Fisken i Västerhavet, inklusive sill, skarpsill och andra fettrika fiskar, har för närvarande mycket låga halter av gifter, vilket utgör ett bra försäljningsargument och bidrar till ett mer lönsamt fiske.

De beräknade utsläppen av dioxinlika ämnen kommer att mångdubblas och halterna av dioxin att öka. Detta hotar både ekosystemen på västkusten och leder till försämrad lönsamhet för de berörda fiskena och ett försämrat näringsliv i glesbygden.

Min fråga till miljöminister Lena Ek är:

Vad avser miljöministern att vidta för åtgärder för att förhindra att industrin återgår till klorblekning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-06-12 Överlämnad: 2014-06-13 Sista svarsdatum: 2014-06-18 Besvarad: 2014-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga