Klimatanpassning

Skriftlig fråga 2013/14:749 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Miljöminister Lena Ek (C)

 

I ljuset av den omfattande branden i Västmanland framstår det som allt viktigare att anpassa vårt samhälle till ett förändrat klimat. Behov av att klimatanpassa Sverige uppmärksammades redan 2007 i slutbetänkandet från Klimat- och sårbarhetsutredningen. Risk för fler och mer omfattande skogsbränder togs upp i både det betänkandet samt i rapporten ” Skogsbränder under ett förändrat klimat - en forskningsöversikt för ökad brandrisk i våra skogar” (2009) från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Nästan allt återstår att göra för att Sverige på allvar ska kunna anpassa samhället till ett förändrat klimat. Det handlar om att värna samhällets viktigaste funktioner som dricksvattenförsörjning och tillgång till elektricitet, hur vi planerar våra städer samt hur vi i framtiden ska producera våra livsmedel och bedriva ett hållbart skogsbruk. Ska anpassningen verkligen komma i gång behövs ökade statliga resurser och en bättre koordinering. Av det skälet anslår Vänsterpartiet mer pengar till klimatanpassning, både direkt till våra kommuner och i form av ökade anslag främst inom ramen för Myndigheten för samhällsberedskap.

Enligt rapporten Kommunernas arbete med klimatanpassning från Sveriges kommuner och landsting anser ”en stor andel” av de tillfrågade kommunerna att de har för dåligt underlag för att kunna klimatanpassa sin kommun. Ett flertal kommuner har tagit fram lokala handlingsprogram för klimatanpassning. På nationell nivå saknas dock ett handlingsprogram med nationella målsättningar för klimatanpassningen. Det finns inte heller en myndighet i Sverige med det samlade ansvaret för klimatanpassning. Det nationella kunskapscentrumet för klimatanpassning vid SMHI är ett vällovligt initiativ, men har i dag inte de resurser och kapacitet för att spela den rollen. Med anledning av vad som sagts ovan vill jag fråga miljöminister Lena Ek följande:

När kommer ministern och regeringen att ta initiativ till en myndighet med det samlade ansvaret för klimatanpassning samt anta en nationell handlingsplan för klimatanpassning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-08-12 Överlämnad: 2014-08-12 Besvarad: 2014-08-27 Sista svarsdatum: 2014-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga