Klassificeringen av e-cigaretter

Skriftlig fråga 2018/19:114 av Johan Hultberg (M)

Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Moderaterna är tydliga med att tobakspolitiken bör syfta till skademinimering och att det är viktigt att olika åtgärder är proportionerliga. Av detta följer att skillnader i skadeverkningar mellan olika produkter behöver beaktas när lagstiftning och annan politik utformas.

Riksdagen behandlade nyligen regeringens proposition Ny lag om tobak och liknande produkter som dessvärre hade stora brister på den punkten, vilket en utskottsmajoritet också noterade och kritiserade regeringen för. Snus har till exempel inte alls samma negativa hälsoeffekter som röktobak. Våra svenska erfarenheter pekar i stället på att snuset har bidragit till att minska de tobaksrelaterade skadorna. Många svenskar har fimpat och i stället valt det betydligt mindre skadliga snuset. I dag har Sverige EU:s lägsta tobaksrelaterade dödlighet, vilket torde vara ett starkt argument för regeringen att använda sig av i arbetet med försöka häva exportförbudet av snus.

Det är också stor skillnad mellan röktobak och andra tobaksfria alternativ, såsom e-cigaretter, vilket bör beaktas när till exempel regler om handel utformas.

Just nu pågår diskussioner inom EU om hur unionen ska agera i förhandlingarna inom Världstullorganisationen (WCO) vad beträffar klassificeringen av e-cigaretter. Det finns förslag som innebär att e-cigaretter inte ska särskiljas från röktobak. Att klumpa samman e-cigaretter med röktobak vore olyckligt och fel utifrån ett folkhälsoperspektiv. E-cigaretter innehåller nämligen inte tobak och är betydligt mindre hälsovådliga än röktobak och bör därav ges en annan klassificering.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ann Linde:

 

Kommer regeringen att verka för att e-cigaretter ges en annan klassificering inom WCO än andra tobaksprodukter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-01 Överlämnad: 2019-02-04 Anmäld: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga