Kameraövervakning och regional förvaltning i fisket

Skriftlig fråga 2012/13:592 av Larsson, Jan-Olof (S)

Larsson, Jan-Olof (S)

den 14 juni

Fråga

2012/13:592 Kameraövervakning och regional förvaltning i fisket

av Jan-Olof Larsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Undertecknad har framställt en interpellation till ministern angående kameraövervakning och särregler i regionala förvaltningsområden. Eftersom ministern inte har tid att svara på interpellationen förrän i augusti kan frågan till stor del hinna bli överspelad, då de fortsatta EU-förhandlingarna om fisket och regelverket är avslutade vid denna tidpunkt.

Skagerrak är en del av Nordsjöns ekosystem och har därför ingått i dessa överläggningar. Det är också så att det funnits en Skagerraköverenskommelse mellan Norge, Danmark och Sverige om fisket.

Skagerrak har också lyfts fram som ett område där det kunde vara bra att kunna prova en regional förvaltning, eftersom det är ett avgränsat område. Vi socialdemokrater har stött en sådan tanke. För oss socialdemokrater har tanken om en regional förvaltning innebörden att de som fiskar inom detta område kommer överens om vilka regler som ska gälla för alla. I Skagerrak fiskar bland annat svenskar, danskar, norrmän, holländare och belgare, för att räkna upp några. Naturligtvis ska överenskommelsen om vilka regler som gäller i Skagerrak inte bara gälla danska och svenska fiskare utan även övriga. I annat fall finns det enligt socialdemokratisk mening ingen regional förvaltning, utan en bilateral överenskommelse mellan Sverige och Danmark som ger dessa länders fiskare sämre konkurrensförhållanden gentemot övriga som fiskar inom den regionen.

Är det landsbygdsministerns åsikt att det handlar om regional förvaltning att ge två intressenter andra regler, såsom kameraövervakning och totalt utkastförbud, än övriga intressenter, alltså andra länder än Danmark och Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-14 Anmäld: 2013-06-14 Besvarad: 2013-06-19 Svar anmält: 2013-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-19)