Jordbruksverket

Skriftlig fråga 2007/08:1052 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 8 april

Fråga

2007/08:1052 Jordbruksverket

av Carina Hägg (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Det har skett förändringar och fler planeras av regeringen vad gäller Jordbruksverkets verksamhet. Regeringen redovisar inte den slutgiltiga avsikten med sina förändringar vilket gör det svårt att se helheten. Djurskyddsmyndigheten har införlivats med Jordbruksverket samtidigt som antalet arbetstillfällen har minskat. Jordbruksverket är nu föremål för ett antal utredningar. En särskild utredare har tillsatts för att göra en översyn av Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, Livsmedelsverket och Fiskeriverket. Beslut har fattats om ytterligare en utredning av administration, organisering och kontroll av jordbruksstödet som berör områden som information, utbetalning och kontroll. Men det finns ytterligare utredningar om bland annat vilt och vattenbruk som indirekt kan ha en påverkan på Jordbruksverkets verksamhet. Trots detta så finns det i dagsläget ingen tillgänglig sammanställd information över vilka utredningar som kan komma att påverka verksamheten vid Jordbruksverket i Jönköping vad gäller antalet årsarbetstillfällen, såväl ökningar som minskningar. Regeringen har att redovisa sin avsikt med Jordbruksverket på sikt.

Man undrar vilka pågående utredningar som kan påverka Jordbruksverkets verksamhet och antalet arbetstillfällen vid myndigheten.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag att jordbruksministern redovisar sin avsikt med Jordbruksverkets framtida verksamhet.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-04-08 Anmäld: 2008-04-08 Besvarad: 2008-04-16 Svar anmält: 2008-04-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-16)