Jordbruket, växtskyddsmedlen och konkurrenskraften

Skriftlig fråga 2015/16:1477 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Ett stort problem för det svenska jordbruket är att konkurrensförutsättningarna i många fall är sämre i Sverige än i andra länder. Det handlar delvis om pålagor som vi i Sverige har ålagt jordbruket genom olika typer av särkrav. Detta är olyckligt i sig. Men ett stort problem är också så kallad gold plating, när myndigheter medvetet väljer att göra snävare tolkningar av EU-reglerna än vad man behöver göra – och betydligt snävare än vad andra länder gör.

Jag har tidigare vid åtskilliga tillfällen lyft det konkreta problemet om växtskyddsmedlen och Kemikalieinspektionens orimliga hantering av godkännanden och dispenser på det området. Det finns åtskilliga fall där Kemikalieinspektionen inte tillåter växtskyddsmedel som andra länder i EU har godkänt eller gett dispens för. Det slår hårt mot svenskt jordbruk, och därför måste regeringen agera.

Det mest uppmärksammade konkreta exemplet gäller svensk lökodling och ogräsmedlet Stomp. Medlet är godkänt i samtliga övriga EU-länder, men Kemikalieinspektionen har i år valt att inte ge dispens. Resultatet ser vi nu när rapporterna kommer in från allt fler odlare som meddelar att de inte kommer att kunna fortsätta att odla lök efter den här säsongen. Det betyder att importen av lök i stället ökar från länder som använder betydligt mer växtskyddsmedel än vi gjort i Sverige. Det är dåligt för konsumenterna, för miljön (eftersom vi bidrar till att användningen av växtskyddsmedel ökar globalt sett) och förstås för bönderna.

Jag är medveten om att statsrådet inte får lov att lägga sig i enskilda myndighetsbeslut, och det är heller inte min avsikt med denna fråga. Men på ett övergripande plan krävs det nu besked av statsrådet och av regeringen om vilka åtgärder man avser vidta för att komma till rätta med det här problemet.

Jag har, bland annat genom en lång rad av interpellationer och skriftliga frågor, försökt få såväl landsbygdsministern som förutvarande och nuvarande miljöminister att ge besked, men hittills har det varit helt tyst från regeringen.

Jag har presenterat en rad exempel på åtgärder som regeringen skulle kunna vidta för att lösa problemen. Det handlar om allt från tydligare uppdrag och uppföljning gentemot myndigheten till mer långtgående förslag som att flytta ansvaret för växtskyddsmedlen till Jordbruksverket, som har bättre förutsättningar att ta det helhetsgrepp om frågorna som krävs och som också föreskrivs i växtskyddsmedelsförordningen. Regeringen har hittills vägrat att ge några som helst besked kring dessa förslag, eller andra.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

På vilket sätt är statsrådet beredd att agera för att säkerställa att svenska bönder inte drabbas av omfattande konkurrensnackdelar genom att svenska myndigheter gör helt andra tolkningar av EU-regler än vad motsvarande myndigheter i våra grannländer gör?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-08-01 Överlämnad: 2016-08-02 Sista svarsdatum: 2016-08-16 Svarsdatum: 2016-08-24 Anmäld: 2016-08-25
Svar på skriftlig fråga