JK:s rapport Felaktigt dömda

Skriftlig fråga 2005/06:1902 av Fridolin, Gustav (mp)

Fridolin, Gustav (mp)

den 30 juni

Fråga 2005/06:1902 av Gustav Fridolin (mp) till justitieminister Thomas Bodström (s)

JK:s rapport Felaktigt dömda

Justitiekanslern presenterade nyligen rapporten Felaktigt dömda. Där konstateras att antalet resningsärenden rörande grova brott som leder till att den dömde helt frikänns har ökat mycket kraftigt de senaste 10@15 åren. Orsaken är, enligt rapporten, en mindre noggrann bevisprövning från domstolarnas sida.

Att döma människor till stränga straff för brott som de inte har begått är ett mycket allvarligt övergrepp från statens sida. I dagsläget är det enskilda personer och medierna som undersöker fall där det kan befaras att oskyldiga dömts. Det har exempelvis framförts krav om att rättegångarna måste tas om när det gäller det så kallade Rinkebymordet år 2002 och det mord Kaj Linna dömdes för i Kalamark 2004.

På senare tid har en rad aktörer argumenterat för att Sverige, i likhet med bland annat Norge och England, ska inrätta ett fristående organ med uppgift att granska omdiskuterade domar.

En kortsiktig lösning vore att ge JK i kompletterande uppdrag att snabbt granska några av de uppmärksammade fall där det inte beviljats resning.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitieministern vilka åtgärder han avser att vidta för att stärka rättssäkerheten och förbättra möjligheten för oskyldigt dömda att få sina fall prövade av en oberoende instans.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-30 Besvarad: 2006-07-07 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-07)