Jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet

Skriftlig fråga 2006/07:829 av Reshdouni, Esabelle (mp)

Reshdouni, Esabelle (mp)

den 8 mars

Fråga

2006/07:829 Jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet

av Esabelle Reshdouni (mp)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

År 2004 startades ett förändringsarbete i Regeringskansliet för att genomföra jämställdhetsintegrering. Med det ville man åstadkomma bestående förändringar av Regeringskansliets arbetssätt.

Strategin med jämställdhetsintegrering går ut på att motverka att jämställdhetsfrågorna kommer i skymundan i förhållande till andra politiska frågor. Det gäller bland annat att se till att jämställdhetsaspekterna så tidigt som möjligt lyfts in i olika beslutsprocesser för att säkra att resurser fördelas jämställt.

År 2005 tillsatte den tidigare regeringen även en kommitté med uppgiften att stödja jämställdhetsintegreringen i statliga myndigheter. Uppdraget för kommittén var bland annat att utveckla metoder och undervisning.

Enligt min mening är det mycket viktigt att det finns ett aktivt och metodiskt jämställdhetsarbete inom Regeringskansliet och de statliga myndigheterna. Det är bra för dessa verksamheter men minst lika viktigt är att regeringen föregår med gott exempel.

Mot den bakgrunden vill jag fråga integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni:

Har ministern för avsikt att verka för att regeringen fortsätter det förändringsarbete i Regeringskansliet som den förra regeringen inledde 2004 för att genomföra jämställdhetsintegrering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-08 Anmäld: 2007-03-12 Besvarad: 2007-03-14 Svar anmält: 2007-03-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-14)