IVO:s krav på akutmottagningar

Skriftlig fråga 2016/17:931 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Endast fem av tolv granskade akutmottagningar inom hälso- och sjukvården i de fyra nordligaste landstingen uppfyller kraven på att ha en legitimerad läkare tillgänglig för konsultation när icke-legitimerade läkare på vikariatsförordnande är i tjänst. I det fall ingen legitimerad läkare finns tillgänglig med ansvar för patienterna är hälso- och sjukvården inte förenlig med god och säker vård, enligt principbeslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vid en granskning av samtliga tolv akutmottagningar inom Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget i Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen framkom att inte ens hälften av de tolv akutmottagningarna klarade kravet fullt ut.

Bristande tillgång på legitimerade läkare utgör ett allvarligt hot mot patientsäkerheten och bör därför undvikas. Hälso- och sjukvårdens genomförande är ett landstingskommunalt ansvar medan tillsynen utövas av den statliga myndigheten IVO.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att tillgången på legitimerade läkare ska tillgodoses i hela landet, inklusive i de fyra nordligaste landstingen, i enlighet med gällande riktlinje i syfte att tillgodose patientsäkerheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-23 Överlämnad: 2017-02-24 Anmäld: 2017-02-28 Svarsdatum: 2017-03-08 Sista svarsdatum: 2017-03-08
Svar på skriftlig fråga