isocyanater

Skriftlig fråga 2000/01:377 av Silfverstrand, Bengt (s)

Silfverstrand, Bengt (s)

den 7 december

Fråga 2000/01:377

av Bengt Silfverstrand (s) till statsrådet Mona Sahlin om isocyanater

Isocyanater är en grupp kemiska ämnen som orsakar yrkesrelaterade skador i andningsvägarna.

Inom Lunds universitet har en forskargrupp under ledning av docent Gunnar Skarping under flera år bedrivit en forskning omfattande yrkeshygienska, toxikologiska och medicinska aspekter kring isocyanater och deras relaterade aminer. Forskningen har medfört att kunskaperna kring mätningar och exponeringar för isocyanater i olika former ökat starkt. På initiativ av Svenska Metallindustriarbetareförbundet i Hässleholm uppmärksammades forskargruppens insatser politiskt, vilket så småningom ledde fram till att Lunds universitet förklarade sig berett att upprätta en forskningsenhet i arbetsmiljökemi. Hässleholms kommun har välvilligt ställt upp med fria lokaler under fem år. Berörda parter har på goda grunder räknat med att projektet i allt väsentligt ska kunna finansieras med medel från AMF. Arbetsgivarsidan har dock hittills vägrat att gå med på fortsatt stöd från AMF.

Av en PM om Läget i omställningsarbetet från Näringsdepartementet, daterad den 27 november 2000 framgår beträffande Hässleholm bl.a. följande: "Statliga jobb (215 utlovade): Isocyanatforskning inflyttad från Lunds universitet 5@9 pers."

Mot ovanstående bakgrund vill jag fråga vilka resursmässiga och andra insatser regeringen är beredd att medverka till för att den ur arbetsmiljösynpunkt angelägna forskningen vid enheten för arbetsmiljökemi i Hässleholm ska kunna säkerställas.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-12-07 Anmäld: 2000-12-12 Besvarad: 2001-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-01-17)