Investeringar på ockuperad mark

Skriftlig fråga 2008/09:136 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 24 oktober

Fråga

2008/09:136 Investeringar på ockuperad mark

av Peter Hultqvist (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Det strider mot folkrättsliga principer och FN:s resolutioner att bygga bosättningar på ockuperad mark. Att etablera utländska företag på sådan mark innebär i praktiken ett stöd för den illegala bosättningspolitiken och blir ett sätt att legitimera den pågående ockupationen som ett permanent tillstånd. När det nu visat sig att det svenska låsföretaget Assa Abloy bedriver tillverkning i en illegal bosättning på den av Israel ockuperade Västbanken så är det något mycket allvarligt.

Respekt för den internationella folkrättens principer bör vara vägledande för den svenska regeringens arbete. I strikt formell mening regleras inte företags investeringar och verksamhet i folkrätten, men enligt Genèvekonventionen har stater en skyldighet att göra vad de kan för att de folkrättsliga principerna i praktiken ska efterlevas. Med anledning av att ett svenskt företag nu verkar på ockuperat område så är det av allmänt intresse att regeringen deklarerar sin ståndpunkt när det gäller synen på svenskt företagande och investeringar på ockuperad mark.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att utveckla och förklara regeringens principiella syn på svenska företags verksamhet och investeringar på ockuperat område i allmänhet och det aktuella fallet med Assa Abloy i synnerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-10-24 Anmäld: 2008-10-24 Besvarad: 2008-11-07 Svar anmält: 2008-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-06)