Intrångsersättning för fjällnära skog

Skriftlig fråga 2017/18:567 av Helena Lindahl (C)

Helena Lindahl (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Flera markägare till fjällnära skog är nu oroade över att deras skogsmark kan bli värdelös – skogsägare som investerat miljontals kronor i skogsmark som de inte får bestämma över trots att äganderätten med egendomsskyddet är inskriven i Sveriges grundlag, i Europakonventionen och i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Bakgrunden är att markägare till fjällnära skog inte får avverka utan tillstånd av Skogsstyrelsen. Sedan domen i Änokfallet i Norrbotten i mars 2015 har det dock varit möjligt att få ersättning för nyckelbiotoper i fjällnära skog.

I november 2016 beslutade Skogsstyrelsen att tillfälligt stoppa ersättningar till markägare som nekats tillstånd att avverka fjällnära skog. Orsaken var att lagstiftningen kring intrångsersättning för fjällnära skog var otydlig. Det fanns en osäkerhet dels om hur ersättningen skulle beräknas, dels om huruvida det ens förelåg någon rätt till ersättning.

I stället tillsattes en utredning av Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Kammarkollegiet som skulle förtydliga om Skogsstyrelsen ska betala ut intrångsersättning till de markägare som inte kan avverka sin skog.

I ett reportage på TV4 den 7 januari 2018 uttalade sig Kammarkollegiet om utredningen och menade att ingen ersättning ska utgå till skogsägare i fjällnära skog som fått sin avverkningsanmälan nekad. De menar att staten kan konfiskera skogsmark utan att ersätta markägaren och därmed göra marken värdelös.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:


 

Hur ställer sig statsrådet till att begränsa möjligheterna att få intrångsersättning för fjällnära skog?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-10 Överlämnad: 2018-01-11 Anmäld: 2018-01-16 Svarsdatum: 2018-01-17 Sista svarsdatum: 2018-01-17
Svar på skriftlig fråga