Internprissättning i transnationella koncerner

Skriftlig fråga 2007/08:1089 av Pärssinen, Raimo (s)

Pärssinen, Raimo (s)

den 14 april

Fråga

2007/08:1089 Internprissättning i transnationella koncerner

av Raimo Pärssinen (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Genom felaktig internprissättning kan skattebortfall från transnationella koncerner uppstå. På uppdrag av regeringen har Skatteverket utrett möjligheterna att införa ett formaliserat förfarande för framställningar om bi- och multilaterala prissättningsbesked. I uppdraget ingick att bedöma behovet av lagstiftning för att inrätta ett sådant förfarande i Sverige och att ta fram förslag till lagstiftning. Uppdraget redovisades i december 2007.

Det i internationella sammanhang mest förespråkade sättet att upprätthålla en godtagbar standard vid affärer inom en företagsgrupp är armlängdsprincipen. Den utgår från att varje företag inom en multinationell koncern ska behandlas som om det vore fristående, på armlängds avstånd, från de andra företagen vid en bedömning av affärer som äger rum inom gruppen. Skatteverket föreslog att det införs en möjlighet att besluta om prissättningsbesked vid internationella transaktioner mellan företag i intressegemenskap. Regler rörande sådana besked skulle regleras i en särskild lag, lagen om prissättningsbesked vid internationella transaktioner. Enligt förslaget skulle ärenden om prissättningsbesked handläggas av Skatteverket och meddelas efter ansökan av en näringsidkare som är eller kan förväntas bli skattskyldig enligt inkomstskattelagen. Såväl inhemska företag som utländska företags fasta driftställen i Sverige skulle omfattas av lagen.

Vilka initiativ har statsrådet tagit utifrån Skatteverkets utredning och förslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-14 Anmäld: 2008-04-15 Besvarad: 2008-04-23 Svar anmält: 2008-04-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-23)