Integrering av folkhälsomål i miljöarbetet

Skriftlig fråga 2007/08:452 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 11 december

Fråga

2007/08:452 Integrering av folkhälsomål i miljöarbetet

av Désirée Liljevall (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

FN:s världshälsorganisation, WHO, har studerat hur vår hälsa påverkas av olika miljöfaktorer. För Sveriges del handlar det om ca 138 000 personer som har en försämrad livskvalitet på grund av påverkan från miljön. Allför ofta hamnar frågor som berör folkhälsa och miljö i skymundan på grund av att det är svårt att visa den samhällsekonomiska kostnaden. Att sätta ett pris på hur mycket det kostar att bygga en ny väg eller en ny skola är enklare.

I miljömålen saknas kopplingen till folkhälsan på ett tydligt sätt. Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om miljörelaterade hälsofrågor. Hur vi planerar vårt samhälle har stor inverkan på människors hälsotillstånd. Buller blir ett allt större problem i tätbebyggda områden. I dag utreds till exempel var det finns så kallade tysta områden, områden som behöver bevaras för att människor ska få tillgång till helt tysta miljöer, något som börjar bli en bristvara i det svenska samhället.

Jag anser att folkhälsoperspektivet måste integreras i miljömålen. Det måste utarbetas metoder för att säkerställa att hänsyn tas till människors hälsa genom att folkhälso- och miljömålsarbetet samordnas.

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att tydligare integrera folkhälsan i miljömålsarbetet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-11 Anmäld: 2007-12-11 Svar anmält: 2007-12-19 Besvarad: 2007-12-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-19)