Integrationsverket

Skriftlig fråga 1999/2000:578 av Arvidsson, Eva (s)

Arvidsson, Eva (s)

den 17 februari

Fråga 1999/2000:578

av Eva Arvidsson (s) till statsrådet Ulrica Messing om Integrationsverket

Integration är en samhällsfråga och en av våra viktigaste framtidsfrågor. I 25 år har vi haft en invandrar- och flyktingpolitik med tydlig karaktär av omhändertagande och med synsättet att alla samhällsfrågor som berörde invandrare skulle hanteras inom invandrarpolitiken. 1996 förändrades integrationspolitiken radikalt när vi skilde asyl- och invandrarfrågorna från integrationsfrågorna och 1997 fokuserade på integrationspolitik i stället för invandrarpolitik.

Integrationsprocesserna är ömsesidiga och kan inte skapas av myndigheterna uppifrån. Integration precis som jämställdhet måste genomsyra varje enskilt politikområde. Och för att lyckas med det krävs kunskap och kompetens och en medveten och långsiktig samverkan mellan olika politikområden. Faktorer som påverkar integrationen är arbete, utbildning, delaktighet i bostadsområden m.m. men det kanske allra viktigaste är strukturerna och attityderna. Det finns goda exempel på lyckad integration men de är alldeles för få och anonyma.

Integrationsverket, som inrättades den 1 juni 1998, är mycket viktigt i detta arbete att lyfta upp och sprida de goda exemplen och stimulera kommunerna till nytänkande och utveckling för att ta till vara den resurs som vårt mångkulturella samhälle innebär.

Min fråga är:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att stärka Integrationsverket i sin uppgift att bidra till ett integrerat mångkulturellt samhälle?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-02-17 Anmäld: 2000-02-22 Besvarad: 2000-02-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-02-23)